Algemene voorwaardenCreativestudio


ABOUT


Contact

Algemene voorwaarden

Ik ga graag direct aan de slag om mijn creatieve ideeën uit te werken, in plaats van het lezen van lange teksten met weinig meerwaarde. Jij als drukke ondernemer zal vast het zelfde ervaren om direct aan de slag te kunnen, daarom heb ik geprobeerd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al onze overeenkomsten zo kort mogelijk te maken.

Iris Ideation is een eenmanszaak gedreven door Iris Donkers met een team van freelancers.

Wil je iets weten over jouw verplichtingen, de manier waarop wij onze opdrachten uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dit vind je op deze pagina.

1. Definities:

Wat bedoelen we met…
Opdrachtnemer: Wij, we, ons, ik: De eenmanszaak Iris Ideation

Naam: Iris Donkers
Adres: Kapelweg 43, 5423 VN Handel
KvK-nummer: 89903455
BTW-nummer: NL004770112B04
E-mailadres: iris@famdonkers.nl
Websites: www.irisideation.com

Opdrachtgever: Jij, jou, je: Dat ben jij! De partij – een natuurlijke persoon of
rechtspersoon – met wie wij een overeenkomst sluiten of aan
wie wij een offerte uitbrengen. De opdachtgever.

Overeenkomst: De afspraak of afspreken. Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaarovereenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
Hieronder valt ook alles wat aan deze overeenkomst voorafgaat.

Overmacht: Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder
overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Iris Donkers geen invloed kan uitoefenen en waardoor Iris Donkers niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

Partijen: Iris Donkers en de opdrachtgever samen.

Vergoeding: De beloning dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan
onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een
licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere
tussen partijen overeen te komen vergoeding.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst;

Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever,

Artikel 2. Algemeen

1 Iris Donkers is een Allround creative en creative business coach.
2 Iris Donkers zal zich met name richten op het helpen van zelfstandige ondernemers (met of zonder personeel) met het behalen van doelstellingen door het inzetten van creativiteit.

– Creatieve brainstorms, wanneer je een frisse blik nodig hebt om jouw creativiteit én concept te kickstarten.
– Concept creatie, wanneer je groot durft te denken en een uniek project wilt starten.
– Branding, wanneer je brand een creatieve touch nodig heeft.
– Social media beheer, wanneer jouw social media accounts liever laat beheren door een creatieveling.

Prijzen van deze diensten liggen tussen de €25,- tot +€10.000 excl btw. Afhankelijk van het programma/dienst/product dat je afneemt. 

Artikel 3. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de opdrachtnemer slechts bindend indien en voor zover deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4. Aanbod

1. De opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

2. Aanvaarding van een aanbod geschiedt schriftelijk.

3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid veertien werkdagen na de datum van verzending door de ondernemer.

4. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Artikel 5. Aanvaarding van de opdracht

1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt dat de opdrachtnemer werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de opdrachtnemer onaanvaardbaar maken.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

1. De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goede kennis uitvoeren, met de methodiek waarin vooraf is afgestemd.

2. De opdrachtnemer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de workshop of sessie. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de opdrachtnemer zo gunstig mogelijk te maken.

3. De opdrachtgever houdt geen belangrijke informatie achter die voor de opdrachtnemer relevant kan zijn om een best mogelijk aanbod te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van
informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt
zowel op eigen initiatief als op verzoek van Lisa van Asseldonk

4. De opdrachtnemer biedt geen inzage niet opgeleverd materiaal, draaiboeken of notities.

5. De opdrachtnemer heeft ten alle tijden geheimhouding over alles dat wordt besproken tijdens voorbereiding, sessies en evaluaties.

6. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is, om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

7. Inhoud, duur, materiaal, en andere belangrijke variabelen van de uitvoering is maatwerk en wordt per opdrachtgever afgestemd en vooraf bepaald.

8. Tenzij er sprake is van overmacht, zal de opdrachtnemer in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de opdrachtnemer, waardoor de opdrachtnemer niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, wordt er gezocht naar een nieuwe datum. Wanneer dat om welke reden niet mogelijk is wordt een aanbetaling teruggestort of geen uren gefactureerd.

9. Wanneer het noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren draagt de opdrachtnemer een vervangende opdrachtnemer aan. De vervangende opdrachtnemer bepaald zijn eigen voorwaarden en tarieven. De algemene voorwaarden op deze pagina zijn op geen enkele manier tot betrekking op deze vervanger. Opdrachtgever is daarbij vrij om zelf

10. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzicht van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website/ of e-mail / offerte

2. Indien aannemelijk is dat de opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal dit worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.

4. Bij offertes boven de €500 euro geldt een reserveringsbetaling (voorschotbedrag) van 30% van het uiteindelijk te betalen bedrag. De betalingstermijn is veertien werkdagen na ondertekening van de overeenkomst van opdracht.

5. Alle door de opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten binnen Nederland en BTW, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. De opdrachtnemer zal voor het verschuldigde bedrag van de opdrachtgever een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Het betalingstermijn is veertien werkdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

3. Wanneer men niet betaald heeft na de opgegeven termijn, komt ervan rechtswege een interest bij van 10 % op het nog te betalen bedrag. Indien de opdrachtgever zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

Artikel 9. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Het kan voorkomen dat wegens omstandigheden de opdrachtgever de geboekte workshop, training of diensten moet annuleren of verplaatsen. Reden hiervoor moet altijd worden gecommuniceerd. Zonder geldige reden is het niet mogelijk om te annuleren en worden

Verplaatsen is mogelijk mits agenda dit toelaat binnen 7 werkdagen. Extra bijkomende kosten hiervoor zijn 10% van het offerte bedrag.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij annulering is de opdrachtgever de volgende percentages van het totale factuurbedrag aan Lisa van Asseldonk verschuldigd.
– meer dan 4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
– 2-4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 30%
– 3-14 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 70%
– binnen 48 uur voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

Kosten hiervan zullen worden verrekend met een eventuele aanbetaling.

4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

9.4.1 Ik bied een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start
van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail
te sturen aan iris@famdonkers.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik
deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen
materiaal te retourneren. 

Na de 14 (veertien) daagse periode vanaf het moment dat je start is het niet meer mogelijk om te annuleren en moet je het volledige bedrag zoals bepaald betalen. 

9.4.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan de diens/product/programma/cursus te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de opdrachtnemer.

2. Klachten over geleverde producten en diensten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de opdrachtnemer.

3. Klachten kenbaar gemaakt na de termijn van vijf werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen trainingsconcepten, workshopontwerpen, documenten, materiaal blijven eigendom van opdrachtnemer. De auteursrechten van een training of workshop liggen bij opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen.

2. Tijdens workshops en sessies worden foto’s en/of videobeelden gemaakt. Opdrachtnemer is gerechtigd deze beelden in te zetten voor marketingdoeleinde. Tenzij vooraf, schriftelijk anders overeengekomen. De personen op de foto’s vrijwaren Iris Donkers daarbij van vorderingen op portretrecht achteraf.
Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.

2. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht zijn de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Laatst gewijzigd op 01-06-2023

Algemene voorwaarden